XI Latvijas Gastroenteroloģijas Kongress ar Starptautisku dalību / Kongresa programma

 
Congress programme / Kongresa programma

Different satellite symposia will also take place simultaneously within the congress!
Kongresa ietvaros paralēli notiks arī vairāki  satelītsimpoziji!
 
Special guests / Ielūgtie ārzemju viesi
 
• Prof. Abraham (Rami) Eliakim (Israel / Izraēla)
• Prof. Peter C. Konturek (Germany / Vācija)
• Prof. Vaidotas Urbonas (Lithuania / Lietuva)
• Prof. Luigi Ricciardiello (Italy / Itālija)
• Dr.med. Mette Julsgaard (Denmark / Dānija)
• Prof. Heinz Hammer (Austria / Austrija)

• Prof. Dan Dumitrascu (Romania / Rumānija)
• Prof. Piotr Socha (Poland / Polija)
• Prof. Andrey Dorofeyev (Ukraine / Ukraina)
• Prof. Martina Müller-Schilling (Germany / Vācija)

 
08:15 – 09:00 Registration / Reģistrācija  
 
 
09:00 - 11:40 MAIN HALL (A) / LIELĀ ZĀLE (A)
Chairs / Vada: Prof. Aigars Pētersons, Prof. Juris Pokrotnieks, Prof. Martina Müller-Schilling
 
09:00 – 09:15 Opening Ceremony / Kongresa atklāšana 
 
09:15 – 09:40 State-of-the-Art lecture Towards a human-ai hybrid / State-of-the-Art lekcija Ceļā uz cilvēka-ai hibrīdu 

Prof. Juris Pokrotnieks / Prof. Jurģis Šķilters
 
09:40 – 10:05 Current trends in GI oncology. UEG White Book / Esošās tendences KZT onkoloģijā. UEG Baltā grāmata.
Prof. Luigi Ricciardiello
 
10:05 - 10:25 Latvia meet UEG: future perspectives / Latvija un Eiropas Gastroenteroloģijas asociācija: nākotnes perspektīvas 
 
Prof. Martina Müller-Schilling
 
10:25 – 10:50 Latvian Center for Cancer / Latvijas Vēža centrs
 
Prof. Sandra Lejniece
 
10:50 - 11:15 Current trends in gastrointestinal surgery / Esošās tendences gastrointestinālajā ķirurģijā
Assoc. prof. Igors Ivanovs
 
11:15 – 11:40 The gynecologist's perspective on the microbiome / Mikrobioms ginekologa skatījumā 
Prof. Dace Rezeberga
 

11:40-12:10 COFFEE BREAK / KAFIJAS PAUZE
Exhibition / Izstāde
 
 
12:10-14:50 MAIN HALL (A). PLENARY SESSION / LIELĀ ZĀLE (A). PLENĀRSĒDE
Chairs / Vada: Prof. Heinz Hammer, Prof. Ludmila Vīksna, Prof. Peter C. Konturek
 
12.10 – 12:30 IBD in pregnancy / IZS grūtniecēm
Dr.med. Mette Julsgaard
 
12:30 – 12:50 MAFLD from endocrinologists point of view / MAFLD endokrinologa skatījumā
 Prof. Aivars Lejnieks
 
12:50 – 13:10 Microbiota modulation and irritable bowel syndrome / Mikrobiotas modulācija un kairinātas zarnas sindroms

Prof. Peter C. Konturek
 
13:10 – 13:30 Psoriasis and gastroenterology / Psoriāze un gastroenteroloģija
Dr. Raimonds Karls
 
13:30 – 13:50 In-time identification of malabsorption syndrome in outpatients / Laikus malabsorbcijas sindroma diagnostika ambulatoriem pacientiem
           
Prof. Heinz Hammer
 
13:50 – 14:10 Ursodeoxycholic acid and obeticholic acid: brothers in arms or standalone fighters? / Ursodeoksiholskābe un obetiholskābe: ieroču brāļi vai atsevišķi cīnītāji?
Dr. Jeļena Derova
 
14:10 – 14:30 Liver damage in patients with inflammatory bowel disease / Aknu bojājumi pacientiem ar iekaisīgajām zarnu slimībām

Prof. Andrey Dorofeyev
 
14:30 – 14:50 Liver Transplantation in Latvia - Past, present and future / Aknu transplantācija Latvijā - vakar, šodien, rīt

Assist. prof. Aiga Stāka / Dr. Jānis Vilmanis
 

14:50 – 15:50 Lunch BREAK / Pusdienu PAUZE
Exhibition / Izstāde
 
 
15:50-18:20 MAIN HALL (A). PLENARY SESSION / LIELĀ ZĀLE (A). PLENĀRSĒDE
Chairs / Vada: Prof. Aivars Lejnieks, Prof. Dan Dumitrascu, Prof. Īzaks Rašals
 
15:50 – 16:10 Capsule endoscopy in established Crohn's disease: a panenteric approach / Kapsulas endoskopija pacientiem ar noteikto Krona slimību: panenterisks piegājiens
Prof. Rami Eliakim
 
16:10 – 16:30 Hepatitis C: still relevant in Latvia / C hepatīts: joprojām aktuālitāte Latvijā 
Assist. prof. Agita Jeruma
 
16:30 – 16:50 Current trends in HCC. Practical points for the general practitioners / Patreizējās tendences HCC. Praktiskā informācija vispārējās prakses ārstiem
Dr. Jānis Vilmanis
 
16:50 – 17:10 HR Esophageal Motility: what say the guidelines? / Augstas izšķirtspējas ezofageāla motilitāte: ko saka vadlīnijas?
Prof. Dan Dumitrascu
 
17:10 – 17:30 Hot topic: IBD and infertility / IZS un infertilitāte
 
Assoc. Prof. Aleksejs Derovs
 
17:30 – 17:50 Highlights from UEG week 2023 / Spilgtākās atziņas no 2023. gada Eiropas Gastroenteroloģijas nedēļas
Dr. med. Ilze Kikuste
 
17:50 – 18:10 State-of-the-Art lecture in medicine by Professor Anatolijs Danilāns / Kongresa Goda Prezidenta, Profesora Anatolija Danilāna State-of-the-Art lekcija medicīnā
 Prof. Anatolijs Danilāns
 
18:10 - 18:20 Closing remarks / Kongresa noslēguma vārdi no Kongresa Organizācijas komitejas
 
 
Satellite Symposia
Satelītsimpoziji

 
09:30 – 10:30 SMALL HALL (HALL 4; 2nd floor) / Mazā Zāle (Zāle Nr. 4; 2. stāvs)
Satellite Symposium “The Connection Between Mental and Gut Health: A Gastroenterologist-Psychiatrist Discussion of Synergy and Contribution to Total Health”
Satelītsimpozijs "Saistība starp Garīgo un Zarnu Trakta Veselību: Gastroenterologa un Psihiatra Diskusija par Sinerģiju un Ieguldījumu Kopējā Veselībā"
 Chairs / Vada: Assoc. Prof. Aleksejs Derovs
 
09:30 - 10:30 The Connection Between Mental and Gut Health / Saistība starp Garīgo un Zarnu Trakta Veselību
Prof. Māris Taube

 
10:45 – 11:45 SMALL HALL (HALL 4; 2nd floor) / Mazā Zāle (Zāle Nr. 4; 2. stāvs)
Satellite Symposium “Antibiotics in gastroenterology” in collaboration with Latvian Association of Rural Family Physicians
Satelītsimpozijs "Antibiotikas gastroenteroloģijā" sadarbībā ar Latvijas Lauku Ģimenes Ārstu asociāciju
Chairs / Vada: Assoc. prof. Aleksejs Derovs, Dr. Līga Kozlovska, Prof. Indra Zeltiņa
 
10:45 – 11:05 Antibiotic resistance in general practice / Antibiotiku rezistence ģimenes ārsta praksē
Dr. Evelīna Beire
 
11:05 – 11:25 Antimicrobial resistance: global trends / Antimikrobiālā rezistence: globālas tendences
Assist. Prof. Sniedze Laivacuma
 
11:25 – 11:45 Antibiotics in gastroenterology: Guidelines 2.0 / Antibiotikas gastroenteroloģijā: Vadlīnijas 2.0
Assoc. Prof. Aleksejs Derovs

 
11:45 – 12:45 SMALL HALL (HALL H; 1st floor) / Mazā Zāle (Zāle H; 1. stāvs)
 Satellite Symposium “Challenging clinical cases” in collaboration with Latvian Society of Young Gastroenterologists 
Satelītsimpozijs "Izaicinošie klīniskie gadījumi" sadarbībā ar Latvijas Jauno Gastroenterologu biedrību
Chairs / vada: Dr. Eduards Krustiņš
 
11:45-12:15 When antibacterial therapy does not work: what is actually hidden behind a dental abscess? / Kad antibakteriālā terapija nepalīdz: kas patiesībā slēpjas zem dentāla abscesa?
Dr. Baiba Kokina

12:15-12:45 Endoscopically impenetrable obturation of the esophageal lumen with a metal construction / Endoskopiski necaurejams barības vada nosprostojums ar metāla konstrukciju.
Stud. med. Elīna Runce
 

12:00 – 13:00 SMALL HALL (HALL 4; 2nd floor) / Mazā Zāle (Zāle Nr. 4; 2. stāvs)
Satellite Symposium “Gastrointestinal tract and oncology” in collaboration with Latvian Haematologists association
Satelītsimpozijs "Gremošanas trakts un onkoloģija" sadarbībā ar Latvijas Hematologu asociāciju
Chairs / Vada: Prof. Sandra Lejniece, Assoc. prof. Aleksejs Derovs, Prof. Haralds Plaudis
 
12:00 – 12:20 Stomach lymphoma / Kuņģa limfoma
Dr. Daiga Auziņa
 
12:20 – 12:40 Cholangiocarcinoma through the radiologist's perspective / Holangiokarcinoma caur radiologa prizmu
Dr. med. Ilze Apine
 
12:40 – 13:00 Challenges in the Treatment of NET Patients in Latvia: , via online from Stanford Hospital (California, U.S.) / Izaicinājumi NET pacientu ārstēšanā Latvijā: tiešsaistē no Stenfordas slimnīcas (Kalifornija, ASV).
 
Assoc. prof. Artūrs Ozoliņš
 

13:00 – 14:00 SMALL HALL (HALL H; 1st floor) / Mazā Zāle (Zāle H; 1. stāvs)
 
Satellite Symposium “Clinical microbiology and microbial resistance”
Satelītsimpozijs "Klīniskā mikrobioloģija un antibakteriālā rezistence"
Chairs / VadaProf. Juta Kroiča, Dr. Dace Rudzīte
 
13:00 - 13:20 Antibacterial Resistance, Diagnostics, and Current Issues from the Gastroenterologist's Perspective / Antibakteriālā rezistence, diagnostika un aktualitātes gastroenterologu skatījumā
Dr. Dace Rudzīte

13:20 - 13:40 Alternative Methods in the Spread of Antibacterial Resistance - Phage Therapy / Alternatīvas metodes antibakteriālās rezistences izplatībā- fāgu terapija
Dace Rezevska

13:40 - 14:00 Whipple Disease in Gastroenterologist Practice / Vipla slimība gastroenterologu praksē
Dr. Zane Sirmača
 
 
13:15 – 14:15 SMALL HALL (HALL 4; 2nd floor) / Mazā Zāle (Zāle Nr. 4; 2. stāvs)
International Satellite Symposium “Gastroenterology and rare liver diseases” in collaboration with Latvian Association of Rare Disease Specialists
Officially endorsed by ERN RARE-LIVER

Starptautisks Satelītsimpozijs "Gastroenteroloģija un retās aknu slimības" sadarbībā ar Latvijas Reto Slimību Speciālistu asociāciju
un oficiāli atbalstīts no ERN RARE-LIVER puses

Chairs / Vada: Assoc. prof. Aleksejs Derovs, Assoc. prof. Andris Skride, Prof. Piotr Socha

13:15 – 13:35 Autoimmune hepatitis / Autoimunais hepatīts

Prof. Indra Zeltiņa
 
13:35 – 13:55 Wilsons disease / Vilsona slimība
Prof. Piotr Socha
 
13:55 – 14:15 Hepatobiliary diseases in childhood: experts facing the challenge / Hepatobiliāras saslimšanas bērnu vecumā: speciālists izaicinājuma priekšā
Dr. Inita Kaže
 
 
14:30 – 15:30 SMALL HALL (HALL 4; 2nd floor) / Mazā Zāle (Zāle Nr. 4; 2. stāvs)
 
International Satellite Symposium “Antibiotic Associated Dysbiosis”
Starptautisks Satelītsimpozijs "Antibiotiku asociētā disbioze"
Chairs / Vada: Prof. Juris Pokrotnieks
 
14:30 – 15:30 Antibiotic Associated Dysbiosis – challenges in clinical practice

Prof. Vaidotas Urbonas
 

15:45 – 16:45 SMALL HALL (HALL 4; 2nd floor) / Mazā Zāle (Zāle Nr. 4; 2. stāvs)
 
Satellite Symposium “Autoimmunity in clinical practice”
Satelītsimpozijs "Autoimunitāte klīniskajā praksē"
Chairs / Vada: Prof. Juris Pokrotnieks
 
15:45 - 16:15 Beyond the usual / Ārpus ierastā
Assist. prof. Anda Kadiša

16:15-16:45 Complex clinical cases / Izaicinošie klīniskie gadījumi

Dr. Jeļena Derova
 
JAUNUMI
XI Latvijas Gastroenteroloģijas kongress ar Starptautisku dalību

XI LATVIJAS GASTROENTEROLOĢIJAS KONGRESS ar Starptautisku Dalību   "GASTROENTEROLOĢIJA Latvijā un pasaulē: ZINĀTNE PRAKSEI"     2023. gada 9. decembrī  ATTA centrā, Krasta ielā 60, Rīgā, Latvijā Sākums plkst. 9:00   No X Latvijas Gastroenterologu kongresa...

sīkāk
Pagarinām X Latvijas Gastroenteroloģijas Kongresa agrīnās reģistrācijas laiku!

Esam sadzirdējuši kolēģus, kas pārāk ilgi baudījuši vasaru un palaiduši garām iespēju izdevīgi reģistrēties mūsu Jubilejas pasākumam, tāpēc Kongresa Organizācijas Komiteja ir pieņēmusi lēmumu pagarināt agrīno reģistrācijas laiku līdz pat...

sīkāk
X Latvijas Gastroenteroloģijas kongress ar starptautisku dalību

Gastroenteroloģijas Atbalsta biedrībai un Gremošanas Slimību biedrībai ir gods Jums paziņot, ka ir atvērta X Jubilejas Latvijas Gastroenteroloģijas Kongresa ar Starptautisku dalību ON-LINE reģistrācija.   Visiem kolēģiem, kuri reģistrēsies X LGK...

sīkāk
Portāla administrators
Copyright © 2003 - 2024 GEAB. All Rights Reserved.

Hosted by SHOSTING